Bertelekom

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu

1. BAŞVURUYA İLİŞKİN GENEL ESASLAR

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi (“Veri Sahibi”) olarak BER TELEKOMÜNİKASYON VE MÜHENDİSLİK HİZ. LTD. ŞTİ.’ ne (Bundan böyle “BER TELEKOM” olarak anılacaktır.) başvurarak aşağıda yer verilen taleplerde bulunabilirsiniz:

(1) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,

(2) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,                                         

(3) Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,

(4) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek,

(5) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,

(6) KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,

(7) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,

(8) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.

BER TELEKOM, KVK Kanunu’nun 13. maddesine dayanarak başvurunuzu talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracak ve cevabımız yazılı olarak veya elektronik ortam üzerinden tarafınıza ulaştırılacaktır.

İşbu Başvuru Formu, yapmış olduğunuz başvuru üzerine BER TELEKOM ile olan ilişkinizi tespit etmek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirlemek ve başvurunuza doğru, eksiksiz ve süresi içinde cevap verilebilmesi için hazırlanmıştır. Adınıza yapılmış yetkisiz ve izinsiz başvuruların önlenmesi, hukuka aykırı ve haksız bir şekilde üçüncü kişilerle veri paylaşımının engellenmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için BER TELEKOM ek bilgi ve belge talep etme hakkını saklı tutar. Başvuru Formu kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde BER TELEKOM, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumlu tutulamayacaktır.

 

2. BAŞVURU YÖNTEMİ

Başvuru hakkınız kapsamındaki taleplerinizi KVK Kanunu’nun 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince; yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da önceden BER TELEKOM’ a bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz.

Yazılı olarak yapılacak başvurular; Başvuru Sahibi ’nin şahsen başvurusu ile noter aracılığı ile veya 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak BER TELEKOM’ un KEP adresine gönderilerek yapılabilir.

Kişisel Veri Sahibi tarafından yapılacak yazılı başvurularda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

 

BAŞVURU YÖNTEMİ

BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ

BAŞVURUDA

GÖSTERİLECEK BİLGİ

1.  Yazılı Olarak Başvuru

Islak imzalı şahsen başvuru

Çamlık Mah. Dinç sok.

Muyar Plaza No:4 Kat:3 D.27 Çakmak- Ümraniye /İSTANBUL

Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter vasıtasıyla

2.  Kayıtlı Elektronik Posta

(KEP) Yoluyla

Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

3. Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

4.Sistemimizde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

Mobil imza/e-imza içerecek biçimde Şirketimizin sisteminde bulunmayan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

 

 

Başvuruda dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  • Başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmuş ve talep açık olarak belirtilmiş olmalıdır.
  • Başvuru formu Kişisel Veri Sahibi tarafından imzalanmış olmalıdır.
  • Talebin niteliğine göre istenen bilgi ve belgeler eksiksiz ve doğru olarak ibraz edilmelidir.

 

Başvuru Forumu’nun yukarıdaki hususlara uygun olarak Şirketimize iletilmesi gerekmektedir. Bu hususlara uygun hareket edilmemesi ve/veya istenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, talebiniz çerçevesinde yapılacak incelemeler Şirketimiz tarafından gereği gibi ve eksiksiz yürütülemeyebileceğinden, Şirketimizin böyle bir durumda her türlü kanuni hakkı saklıdır.

Yapılan talepler ücretsiz olarak sonuçlandırılacak olup işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret şirketimiz tarafında başvuru sahibinden talep edilecektir.

 

3. KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİNİZ

(Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz.)

Adı Soyadı

: …………………………

T.C. Kimlik Numarası / Diğer Ülke Vatandaşları için Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası

: …………………………

Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi / İş Yeri Adresi

: …………………………

Telefon Numarası:

: …………………………

E-posta:

: …………@………

 

 

4. ŞİRKETİMİZ İLE BAĞLANTI NEDENİNİZ:

 

Ziyaretçi

Görüştüğünüz Birim/Kişi: ………………………

Tedarikçi/Hizmet Sağlayıcı

Çalıştığınız Firma ve Pozisyonunuz: …………

Müşteri

Firma ve Pozisyonunuz ………………………

Çalışan Adayı

Başvuru Tarihi:……/……/…………..

Çalışan

İşe Başlama Tarihi:……/……/…………..

Eski Çalışan

Çalıştığınız Dönem: ...../...../..........  - ..../...../.......... 

Diğer

………………………………………………

 

 

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KULLANACAĞI HAKKIN SEÇİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

 

Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.

Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.

Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.

Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerimin silinmesini istiyorum.

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

Silinmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini istiyorum.

Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerim münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

 

6. KANUN KAPSAMINDAKİ TALEBİNİZİ DETAYLI OLARAK BELİRTİNİZ:

………………………………………………………………………………………

 

7. EKLER

Lütfen başvurunuza dayanak göstermek istediğiniz belge varsa belirtiniz.

…………………..…………….……………………………….……………………


8. BAŞVURUNUZU VERECEĞİMİZ YANITIN TARAFINIZA BİLDİRİLME YÖNTEMİNİ SEÇİNİZ:

 

Adresime gönderilmesini istiyorum.

Elden teslim almak istiyorum.

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

KEP adresime gönderilmesini istiyorum.

 

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) /Başkası Adına Başvuruda Bulunan Kişi[1]

İsim Soyisim :

Başvuru Tarihi:

İmza :

 

Lütfen başkası adına başvuruda bulunmaktaysanız, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösteren belgeleri (kişisel veri sahibinin velisi/ vasisi olduğunu gösterir belge, vekâletname gibi) başvurunun ekinde gönderiniz. Bu belgelerin geçerli olarak kabul edilmesi için yetkili makamlar tarafından düzenlenmiş veya onaylanmış olmaları aranmaktadır.

 

 

 


Please publish modules in offcanvas position.

Size daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla çerezleri kullanıyoruz. Çerezler Hakkında Aydınlatma Metni için tıklayınız. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, Gizlilik ve Çerez Politikamızı kabul etmiş olursunuz.